YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Giới hạn quang điện của đồng (Cu) là λ0 = 0,30 μm. Biết hằng số  h = 6,625.10-34 J.s và vận tốc truyền ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Công thoát của êlectrôn khỏi bề mặt của đồng là 

  • A. 6,625.10-19 J. 
  • B.  6,265.10-19 J.    
  • C. 8,526.10-19 J.  
  • D. 8,625.10-19 J.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(A = \frac{{hc}}{{{\lambda _0}}} = \frac{{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}}}{{0,{{3.10}^{ - 6}}}} = {\rm{6,625}}{\rm{.1}}{{\rm{0}}^{{\rm{ - 19}}}}{\rm{ J}}.\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 42602

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON