YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m = 200g, chiều dài dây treo l, dao dộng điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8m/s2 với biên độ góc là 60, lấy π2 = 10. Giá trị lực căng dây treo khi con lắc đị qua vị trí vật có thế năng bằng 3 lần động năng là

  • A. 1,93 N. 
  • B. 1,99 N.           
  • C. 1,90 N.
  • D. 1,96 N.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phương pháp giải: Sử dụng công thức tính lực căng dây của con lắc đơn dao động điều hòa

  + Biên độ dao động của con lắc: \({\alpha _0} = {6^0} = \frac{\pi }{{30}}\left( {ra{\rm{d}}} \right)\)

  + Khi con lắc ở vị trí có \({W_t} = 3{W_d} \Rightarrow \alpha  = \frac{{{\alpha _0}\sqrt 3 }}{2} = \frac{{\pi \sqrt 3 }}{{60}}\left( {rad} \right)\)

  => Lực căng dây của con lắc  

  \(\begin{array}{l} T = mg\left( {1 + \alpha _0^2 - \frac{3}{2}{\alpha ^2}} \right)\\ = 0,2.9,8\left( {1 + \frac{{10}}{{{{30}^2}}} - \frac{3}{2}.\frac{{3.10}}{{{{60}^2}}}} \right)\\ \Rightarrow T = 1,96\left( N \right)\left( {{\pi ^2} = 10} \right) \end{array}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 40441

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON