YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật, gen A quy định cây thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định cây thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng. Hai cặp gen này nằm trên hai cặp NST tương đồng khác nhau. Cho hai cây đều dị hợp tử hai cặp gen lai với nhau thu được F1 . Ở F1, lấy ngẫu nhiên một cây thân thấp, hoa đỏ cho lai với một cây thân cao, hoa đỏ thì ở F2  xuất hiện cây thân thấp, hoa trắng với tỉ lệ là 

  • A. 2/3                   
  • B. 1/27                    
  • C. 8/27                   
  • D. 4/9 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  F1 : AaBb × AaBb 

  Cây thân thấp hoa đỏ ở F2  : aaBB: 2aaBb                         

  Cây thân cao hoa đỏ ở F2  : 1AABB:2AaBB:2AABb:4AaBb

  Để xuất hiện cây thân thấp hoa trắng (aabb) thì cây thân thấp hoa đỏ phải có kiểu gen aaBb với xác suất 2/3, cây thân cao hoa đỏ phải có kiểu gen AaBb với xác suất 4/9                        

  Xác suất cần tính là: \(\frac{2}{3} \times \frac{4}{9} \times \frac{1}{2}aa \times \frac{1}{4}bb = \frac{1}{{27}}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA