AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X có 2 alen, alen A quy định mắt đỏ hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Lai ruồi cái mắt đỏ với ruồi đực mắt trắng (P) thu được F1 gồm 50% ruồi mắt đỏ, 50% ruồi 

  mắt trắng. Cho F1 giao phối tự do với nhau thu được F2 . Cho các phát biểu sau về các con mỗi ở thế hệ F2 , có bao nhiêu phát biểu đúng? 

  (1) Trong tổng số ruồi F2 , ruồi cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ 31,25%. 

  (2) Tỉ lệ ruồi đực mắt đỏ và ruồi đực mắt trắng bằng nhau. 

  (3) Số ruồi cái mắt trắng bằng 50% số ruồi đực mắt trắng. 

  (4) Ruồi cái mắt đỏ thuần chủng bằng 25% ruồi cái mắt đỏ không thuần chủng. 

  • A. 1
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  F1 phân ly theo tỷ lệ  1:1 → ruồi cái mắt đỏ dị hợp tử, kiểu gen của P là: \({X^A}{X^a} \times {X^a}Y \to {X^A}{X^a}:{X^a}Y:{X^a}{X^a}:{X^A}Y\)

                         

  Xét các phát biểu: 

                                      
  (1) ruồi cái mắt đỏ chiếm tỷ lệ: \(\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = 31.25\% \)    → (1) đúng                           

  (2) sai , ruồi đực mắt đỏ bằng 3 ruồi đực mắt trắng                         

  (3) số ruồi cái mắt trắng \(\frac{3}{4} \times \frac{1}{4}\) , ruồi đực mắt trắng \(\frac{3}{4} \times \frac{1}{4}\)→ (3) đúng                                       

  (4) ruồi cái mắt đỏ thuần chủng chiếm:  \(\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = 0.0625\)  ; ruồi cái mắt đỏ không thuần chủng: \(\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = 0.25\)

  → (4) đúng 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>