YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức (hơn kém nhau 1 nguyên tử C trong phân tử ). Đem đốt cháy m gam X cần vừa đủ 0,46 mol O2. Thủy phân m gam X trong 70 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) thì thu được 7,06 gam hỗn hợp muối Y và một ancol Z no, đơn chức ,mạch hở. Đem đốt hoàn toàn hỗn hợp muối Y thì cần 5,6 lít (đktc) khí O2. Phần trăm khối lượng của este có phản ứng lơn hơn khối lượng X là? 

  • A. 47,104%  
  • B. 40,107%  
  • C. 38,208%  
  • D. 58,893% 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RCOONa    +    O2  →  Na2CO3 + CO2   +    H2
    0,07 mol         5,6 l     0,035 mol    x mol       y mol 
  BTKL: mmuối + mO2 = mNa2CO3 + mCO2 + mH2
  → 7,06 + 5,6.32/22,4 = 0,035.106 + 44x + 18y (1) 
  BT oxy: 2.0,07 + 2.0,25 = 3.0,035 + 2x + y (2) 
  Từ (1) và (2) → x = 0,215 mol và y = 0,105 mol  
  Vậy trong 2 muối:  C = (0,215 + 0,035): 0,07 = 25/7
  → 1 muối có 3C và 1 muối có 4C 
  Dùng phương pháp đường chéo sẽ có: n( muối 3C) = 0,03 mol và n(muối 4C) = 0,04 mol 
  Tính được:  Htb = 3
   Mà số H trong muối thì lẻ nên cả 2 muối trong phân tử đều có 3H 
  Nên công thức của 2 este có thể viết là: C2H3COOCnH2n+1 và C3H3COOCnH2n+1 ( vì thủy phân trong NaOH tạo ra 1 ancol no đơn chức ) 
  PT đốt cháy etse:  
  C2H3COOCnH2n+1 + O2  → (3+n)CO2 + (n+2)H2O  
  C3H3COOCnH2n+1 + O2  → (4+n)CO2 + (n+2)H2O  
  Theo phương trình: nCO2 = 0,03.(3 + n) + 0,04.(4 + n) = 0,25 + 0,07n 
                                  nH2O = 0,03.(2 + n) + 0,04.(2 + n) = 0,14 + 0,07n 
  Bảo toàn Oxy: 0,07.2 + 2.0,46 = 2.( 0,25 + 0,07n) + 0,14 + 0,07n 
  → n = 2  
  Vậy CT của 2 este là: C2H3COOC2H5 và C3H3COOC2H5 
  → % m C3H3COOC2H5 = (0,04.112) : (0,04.112 + 0,03.100) = 59,893 % 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 76110

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON