YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chính sách nào sau đây của chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh không được thực hiện trong thời gian tồn tại?

  • A. Quần chúng được tự do tham gia các đoàn thể, tự do hội họp
  • B. Chia lại ruộng công, xóa nợ cho người nghèo
  • C. Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ cho nhân dân
  • D. Tiến hành bầu cử chính quyền các cấp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phương pháp: dựa vào các chính sách của chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh để suy luận trả lời.

  Cách giải:

  Trong thời gian tồn tại, chính quyền Xô viết Nghệ- Tĩnh đã thi hành nhiều chính sách để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động, điều hành mọi mặt đời sống xã hội:

  - Về chính trị: quần chúng được tự do tham gia hoạt động trong các đoàn thể cách mạng, tự do hội họp. Các đội tự vệ đỏ và tòa án nhân dân được thành lập.

  - Về kinh tế: thi hành các biện pháp như: chia ruộng đất công cho dân cày nghèo; bãi bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò, thuế muối; xóa nợ cho người nghèo; tu sửa cầu cống, đường giao thông; lập các tổ chức để nông dân giúp đỡ nhau sản xuất.

  - Về văn hóa- xã hội: chính quyền cách mạng mở lớp dạy chữ Quốc ngữ cho các tầng lớp nhân dân; các tệ nạn xã hội như mê tín, dị đoan, tệ rượu chè, cờ bạc…bị xóa bỏ. Trật tự trị an được giữ vững; tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau được xây dựng.

  Chọn đáp án D

  Chú ý:

  Đáp án D: Tiến hành bầu cử chính quyền các cấp phải đến đầu năm 1946, sau khi Cách mạng tháng Tám đã thành công, thuộc nội dung xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 478382

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON