• Câu hỏi:

  Chất rắn vô định hình có đặc tính nào dưới đây ? 

  • A. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định  
  • B. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định
  • C. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định           
  • D. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC