• Câu hỏi:

  Bản chất của mối quan hệ ADN – ARN – Prôtêin là:

  • A. Trình tự các ribônuclêôtit  trình tự các nuclêôtit  trình tự các axit amin
  • B. Trình tự các nuclêôtit mạch bổ sung  trình tự các ribônuclêôtit  trình tự các axit amin
  • C. Trình tự các cặp nuclêôtit trên ADN  trình tự các ribônuclêôtit trên mARN  trình tự các axit amin trong chuỗi pôlipéptít
  • D. Trình tự các bộ ba mã sao  trình tự các bộ ba mã gốc  trình tự các axit amin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC