AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Trong những năm 1947 - 1948,  Đảng và Chính phủ ta đã có chủ trương gì để đối phó với nhi những âm mứu và hành động của thực dân Pháp?  
   

  • A. Mở các cuộc tấn công đánh địch trên các mặt trận chính diện
  • B. Phát động chiến tranh du kích rộng rãi ở các vùng tạm chiếm
  • C. Tạm thời rút vào hoạt động bí mật
  • D. Câu B và C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>