ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28-29.7 trang 80 SBT Vật lý 6

Bài tập 28-29.7 trang 80 SBT Vật lý 6

Bảng dưới đây ghi nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của một số chất được xếp theo thứ tự vần chữ cái

1. Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất, thấp nhất?

2. Chất nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất, thấp nhất?

3. Ở trong phòng có nhiệt độ 25°C thì chất nào trong những chất kể trên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí?
 

Chất

Nhiệt độ nóng chảy

Nhiệt độ sôi

Chì

327°C

1613°C

Nước

0°C

100°C

Ô-xi

-219°C

-183°C

Rượu

-114°C

78°C

Thủy ngân

-39°C

357°C

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

1. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là chì; thấp nhất là ô-xi.

2. Chât có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là chì; thâp nhất là ô-xi.

3. Thể rắn: Chì.

Thể lỏng và hơi: Nước, rượu, thủy ngân.

Thể khí: ô-xi.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28-29.7 trang 80 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1