YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 266 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 6 trang 266 SGK Vật lý 12 nâng cao

Hạt nhân α có khối lượng 4,0015 u. tính năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 mol heli. Cho biết số Avogadro NA = 6,022.1023 mol-1 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hạt nhân \(\alpha \left( {_2^4He} \right)\) có \({m_\alpha } = 4,0015u\)

Ta có:  m0 = 2mp + 2mn = 2.1,0073u + 2.1,0087u = 4,032u

 \( \Rightarrow {\rm{\Delta }}m = ({m_0} - {m_\alpha }) = \) 4,032u - 4,0015u = 0,0305u

Năng lượng toả ra khi nuclôn liên kết thành hạt nhân Heli:

\(\begin{array}{l}
{W_{lk}} = {\rm{\Delta }}m.{c^2} = 0,0305u.{c^2} = 0,0305.931,5\\
 = 28,41{\mkern 1mu} MeV
\end{array}\)

1 mol Heli có NA = 6,022.1023 nguyên  tử Heli

⇒ Năng lượng toả ra khi tạo thành 1 mol Heli :

W = NA. Wlk = 6,022.1023 .28,41 = 1,71.1025 MeV

 Với 1 MeV = 1,6.10-13 (J) 

⇒ E = 2,736. 1012 (J).

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 266 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF