Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 12 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

phút 10 câu 101 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):