ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam làm cho nền kinh tế Việt Nam có những chuyển biến như thế nào?

  • A. Nền kinh tế phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa
  • B. Nền kinh tế mở cửa
  • C. Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, què quặt, lệ thuộc vào Pháp
  • D. Nền kinh tế thương nghiệp và công nghiệp phát triển 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam làm cho nền kinh tế Việt Nam đã làm cho nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, què quặt, lệ thuộc vào Pháp.

  Đáp án C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE