Trắc nghiệm Bài 19 Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953) - Lịch sử 12

phút 10 câu 25 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):