YOMEDIA
 • Câu hỏi:

   Đảng và chính phủ chủ trương phát động quần chúng triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức và cải cách ruộng đất nhiều lý do, lý do nào sau đây  
  không đúng?

  • A. Xoá bỏ sự bóc lột của đa địa chủ phong kiến đối với nông dân
  • B. Thực hiện khẩu hiệu “người cày có ruộng”
  • C. Nông dân phấn khởi, ủng hộ cuộc kháng chiến
  • D. Vì giai cấp địa chủ là trở lực cho cuộc kháng chiến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA