YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng Việt Nam trong Báo cáo chính trị do Chủ tịch Hồồ Chí Minh trình bày tại Đại hội Đảng lần thứ II là gì?  
   

  • A. Đánh đổ đế quốc phong kiến, làm cách mạng dân tộc dân chủ
  • B. Đánh đổ thực dân Pháp giành độc lập dân tộc
  • C. Tiêu diệt thực dân Pháp và đánh bại bọn can thiệp Mĩ, giành thành thống nhất độc lập hoàn toàn, bảo vệ hoà bình thế giới
  • D. Đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp có đế quốc Mĩ giúp sức 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng Việt Nam trong Báo cáo chính trị do Chủ tịch Hồồ Chí Minh trình bày tại Đại hội Đảng lần thứ II là tiêu diệt thực dân Pháp và đánh bại bọn can thiệp Mĩ, giành thành thống nhất độc lập hoàn toàn, bảo vệ hoà bình thế giới.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA