YOMEDIA
NONE

Bài tập 14 trang 7 SBT Toán 8 Tập 2

Giải bài 14 tr 7 sách BT Toán lớp 8 Tập 2

Giải các phương trình sau:

a. \(7x + 21 = 0\)

b. \(5x - 2 = 0\)

c. \(12 - 6x = 0\)

d. \( - 2x + 14 = 0\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Phương trình \(ax+b=0\) (với \(a\ne0\)) được giải như sau :

\(ax + b = 0 \Leftrightarrow  ax = -b  \Leftrightarrow  x = \dfrac{-b}{a}\)

Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất là \(x=   \dfrac{-b}{a}. \)

Lời giải chi tiết

a. \(7x + 21 = 0\)

\( \Leftrightarrow 7x =  - 21\) 

\(\Leftrightarrow x =  - 21 :7\)

\(\Leftrightarrow x =  - 3\)

Vậy phương trình có tập nghiệm là \(S=\{-3\}.\)

b. \(5x - 2 = 0\)

\( \displaystyle \Leftrightarrow 5x = 2 \Leftrightarrow x = {2 \over 5}\)  

Vậy phương trình có tập nghiệm là \(S=\left\{ {\dfrac{2}{5}} \right\}\).

c.  \(12 - 6x = 0\)

\( \Leftrightarrow 12 = 6x\)

\( \Leftrightarrow x = 12:6\)

\(\Leftrightarrow x = 2\)

Vậy phương trình có tập nghiệm là \(S=\{2\}.\)

d.  \( - 2x + 14 = 0\)

\( \Leftrightarrow  - 2x =  - 14\)

\( \Leftrightarrow  x =  - 14:(-2)\)

\( \Leftrightarrow x = 7\)

Vậy phương trình có tập nghiệm là \(S=\{7\}.\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 7 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON