Bài tập 45 trang 73 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 45 tr 73 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Hai cạnh của hình chữ nhật có độ dài là 3m và x (m).

Hãy viết công thức biểu diễn diện tích y (m2) theo x.

Vì sao đại lượng y là hàm số của đại lượng x?

Hãy vẽ đồ thị của hàm số đó.

Xem đồ thị, hãy cho biết:

a) Diện tích của hình chữ nhật bằng bao nhiêu khi x = 3m? x = 4 m?

b) Cạnh x bằng bao nhiêu khi diện tích y của hình chữ nhật bằng 6 m2 ? 9 m2?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 45

Công thức biểu diễn diện tích y theo x là y = 3x vì với mỗi giá trị của x ta xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y nên đại lượng là hàm số của đại lượng x.

Cho x = 1 được y = 3 => A(1;3) thuộc đồ thị.

Vẽ đồ thị: Hình dưới

Câu a:

Trên đồ thị thấy: x = 3 => y = 9.

Vậy khi x = 3 thì diện tích hình chữ nhật bằng 9 (m2).

x = 4 => y = 12 .

Vậy khi x = 4 thì diện tích hình chữ nhật bằng 12 (m2).

Câu b:

y = 6 => x = 2. Vậy khi diện tích hình chữ nhật bằng 6 thì cạnh x = 2 (m).

y = 9 => x = 3. Vậy diện tích hình chữ nhật bằng 9 thì cạnh x = 3 (m).

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45 trang 73 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Ha Ku
  Bài 61 (Sách bài tập - tập 1 - trang 81)

  a) Biết rằng điểm \(A\left(a;-1,4\right)\) thuộc đồ thị của hàm số \(y=3,5x\). Tìm giá trị của a ?

  b) Biết rằng điểm \(B\left(0,35;b\right)\) thuộc đồ thị của hàm số \(y=\dfrac{1}{7}x\). Tìm giá trị của b ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng
  Bài 60 (Sách bài tập - tập 1 - trang 80)

  Trong các điểm \(A\left(6;-2\right),B\left(-2;-10\right),C\left(1;1\right),D\left(-\dfrac{1}{3};1\dfrac{2}{3}\right),E\left(0;0\right)\) có những điểm nào thuộc đồ thị của hàm số :

  a) \(y=-\dfrac{1}{3}x\)

  b) \(y=5x\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ
  Bài 59 (Sách bài tập - tập 1 - trang 80)

  Đồ thị của hàm số \(y=f\left(x\right)\) là đường thẳng OA (h.13). Hàm số đó được cho bởi công thức nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh
  Bài 58 (Sách bài tập - tập 1 - trang 80)

  Đồ thị trong hình 12 biểu diễn việc đổi đơn vị khối lượng từ pao (lb) sang kilogam (kg) và ngược lại. Xem đồ thị hãy cho biết 2lb, 3lb, 5lb bằng khoảng bao nhiêu kg ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo
  Bài 57 (Sách bài tập - tập 1 - trang 79)

  Một cạnh của hình chữ nhật là 5m, cạnh kia là \(x\) (m). Hãy biểu diễn diện tích \(y\left(m^2\right)\) theo \(x\). Vẽ đồ thị của hàm số đó ?

  Từ đồ thị, hãy cho biết :

  a) Diện tích của hình chữ nhật bằng bao nhiêu khi \(x=2\left(m\right)?,x=3\left(m\right)?\)

  b) Cạnh \(x\) bằng bao nhiêu khi diện tích \(y\) của hình chữ nhật bằng \(2,5\left(m^2\right)?,5\left(m^2\right)?\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My
  Bài 56 (Sách bài tập - tập 1 - trang 79)

  Vẽ đồ thị hàm số \(y=f\left(x\right)=1,5x\). Bằng đồ thị, hãy tìm :

  a) Các giá trị \(f\left(1\right);f\left(-1\right);f\left(-2\right);f\left(2\right);f\left(0\right)\)

  b) Giá trị của \(x\) khi \(y=-1;y=0;y=4,5\)

  c) Các giá trị của \(x\) khi \(y\) dương, khi \(y\) âm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn
  Bài 7.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 78)

  Cho biết điểm \(M\left(a;-0,2\right)\) thuộc đồ thị của hàm số \(y=4x\). Khi đó, a bằng :

  (A) \(-1\)                  (B) \(-0,5\)                      (C) \(-0,05\)                       (D) \(0,05\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan
  Bài 7.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 78)

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đồ thị của hàm số \(y=ax\) là đường thẳng OA với \(A\left(5;-7\right)\). Tính a ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên
  Bài 7.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 78)

  Đồ thị của hàm số \(y=-\dfrac{2}{5}x\) là đường thẳng OM. Khi đó :

  (A) \(M\left(-5;2\right)\)                                 (B) \(M\left(2;-5\right)\)

  (C) \(M\left(-\dfrac{2}{5};1\right)\)                             (D) \(M\left(-\dfrac{6}{5};3\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La
  Bài 7.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 78)

  Đường thẳng OM trong hình bs 2 là đồ thị của hàm số :

  (A) \(y=-2x\)

  (B) \(y=2x\)

  (C) \(y=\dfrac{1}{2}x\)

  (D) \(y=-\dfrac{1}{2}x\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo
  Bài 55 (Sách bài tập - tập 1 - trang 78)

  Đố :

  Trong hình 11 cho đồ thị biểu diện sự phụ thuộc của độ cao h(km( của máy bay vào thời gian t (phút) bay (mỗi đơn vị trên trục hoành biểu thị 10 phút, mỗi đơn vị trên trục tung biểu thị 1km). Qua đồ thị, đố em biết được :

  a) Độ cao cao nhất của máy bay khi bay bằng bao nhiêu km ?

  b) Thời gian từ khi máy bay cất cánh đến lúc đạt độ cao cao nhất là bao nhiêu phút ?

  c) Thời gian từ khi máy bay hạ từ độ cao cao nhất xuống đến mặt đất là bao nhiêu phút ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh
  Bài 54 (Sách bài tập - tập 1 - trang 77)

  Đồ thị của hàm số \(y=bx\) là đường thẳng OB trên hình 10.

  a) Hãy xác định hệ số b

  b) Đánh dấu điểm trên đồ thị có hoành độ bằng 2

  c) Đánh dấu điểm trên đồ thị có tung độ bằng 2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  Cho hàm số y = -3x

  a) Vẽ đồ thị hàm số y=-3x

  b) Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số trên A(1;3) và B\(\left(\frac{2}{3};-2\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu
  Bài 53 (Sách bài tập - tập 1 - trang 77)

  Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy đồ thị của các hàm số :

  a) \(y=2x\)

  b) \(y=4x\)

  c) \(y=-0,5x\)

  d) \(y=-2x\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, cho điểm A(a,b) thuộc đồ thị hàm số y=-0.5x , biết a+b=4.Tính a3+b3.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Đồ thị hàm số nào trong các hàm số sau đi qua gốc tọa độ O và điểm A (2;-6)

  A.y = -2x B.y = -3x C.y = -4 D.y = -3x + 2

  các bạn nêu cách làm giúp mình luôn nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời