ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 7 Bài 7 Đồ thi của hàm số y = ax (a khác 0)

Bài tập trắc nghiệm Toán 7 Bài 7 về Đồ thi của hàm số y = ax (a khác 0) online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (14 câu):

  • A. Một đường thẳng 
  • B. Đi qua gốc tọc độ 
  • C. Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ 
  • D. Một đoạn thẳng đi qua gốc tọa độ 
  • A. M(-2; -2)
  • B. N(1; 4)
  • C. P(-1; -2)
  • D. Q(-1; 2)
   
   
  • A. M(1; 5)
  • B. N(-2; 10)
  • C. P(-1; 5)
  • D. Q(-2; 10)
  • A. y = -3x
  • B. y = x + 8 
  • C. y = 4 -x 
  • D. y = x2
  • A. y = -2x
  • B. y = -0,5x
  • C. \(y = \frac{1}{2}x\)
  • D. y = 2x
 • Câu 6:

  Đồ thị hàm số \(y = \frac{1}{5}x\) là đường thẳng OA với O(0;0) và 

  • A. A(1; 5)
  • B. A(-1; -5)
  • C. A(5; 1)
  • D. A(-5; 1)
 • Câu 7:

  Cho hàm số y = 5x. Trong các điểm A(1; 2), B(2; 10), C(-2; 10), D(-1/5; -1) có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị hàm số y = 5x

  • A. 2
  • B. 1
  • C. 3
  • D. 4
 • Câu 8:

  Đồ thị hàm số y = 3x là đường thẳng nào tronh hình vẽ sau:

  • A. Đường thẳng d
  • B. Đường thẳng d'
  • C. Trục Ox
  • D. Đáp án khác 
 • Câu 9:

  Cho hàm số y = (2m+1)x. Xác định m biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(-1; 1)

   

  • A. m = 1
  • B. m = -1
  • C. m=0
  • D. m = 2
 • Câu 10:

  Cho ba điểm A(-1; 4), B(2; -8), C(1,5; -6). Chọn câu đúng:

  • A. Ba điểm A(-1; 4), B(2; -8), C(1,5; -6) đều nằm trên trục hoành
  • B. Ba điểm A(-1; 4), B(2; -8), C(1,5; -6) đều nằm trên trục tung 
  • C. Ba điểm A(-1; 4), B(2; -8), C(1,5; -6) không thẳng hàng
  • D. Ba điểm A(-1; 4), B(2; -8), C(1,5; -6) thẳng hàng
 • Câu 11:

  Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ sau:

  Tính f(-2), f(1)

  • A. f(-2) = 1, f(1) = 2
  • B. f(-2) = -1, f(1) = -2
  • C. f(-2) = -1, f(1) = 2
  • D. f(-2) = 1, f(1) = -2
 • Câu 12:

  Cho hàm số y=2x−1 có đồ thị là đường thẳng d và các điểm M(−1;3),N(−1;−3),O(0;0),Q(1;−1),G(2;3),H(1/2;0). Trong các điểm đã cho điểm nào thuộc đồ thị hàm số 

  • A. Điểm M, O, G
  • B. Điểm N, O, G
  • C. Điểm N, G, H
  • D. Điểm M, G, H
 • Câu 13:

   

  Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ sau:

  Tìm x sao cho \(f\left( x \right) \ge 0\)

   

  • A. x < 0
  • B. x > 1
  • C. x > 0
  • D. mọi x
 • Câu 14:

  Cho hàm số \(y = \frac{{ - 1}}{2}x\) có đồ thị là đường thẳng d và các điểm M(0; 0), \(N = \left( {\frac{1}{2};\frac{{ - 1}}{4}} \right),G\left( {4; - 2} \right),H\left( {\frac{{ - 1}}{3};\frac{{ - 1}}{6}} \right),E\left( {\sqrt 2 ;\frac{{ - \sqrt 2 }}{2}} \right),F\left( {2,1} \right)\). Trong các điểm đã cho điểm nào thuộc đồ thị hàm số?

   

  • A. Điểm M và N
  • B. Điểm M và H
  • C. Điểm E và F
  • D. Điểm M, N, E, G
 

 

YOMEDIA
1=>1