YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.61 trang 40 SBT Hình học 11

Giải bài 1.61 tr 40 SBT Hình học 11

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Phép đối xứng tâm không có điểm nào biến thành chính nó.

B. Phép đối xứng tâm có đúng một điểm biến thành chính nó.

C. Có phép đối xứng tâm có hai điểm biến thành chính nó.

D. Có phép đối xứng tâm có vô số điểm biến thành chính nó.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Phép đối xứng tâm có đúng một điểm biến thành chính nó, đó chính là tâm đối xứng.

Chọn B.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.61 trang 40 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1