YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 27 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 tr 27 sách BT Sinh lớp 9

Sự đóng xoắn của các NST trong quá trình phân bào có ý nghĩa gì?

A. Thuận lợi cho sự tự nhân đôi của NST.

B. Thuận lợi cho sự phân li của NST.

C. Thuận lợi cho sự tiếp hợp các NST.

D. Thuận lợi cho sự trao đổi chéo giữa các NST.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

  • Sự đóng xoắn của các NST trong quá trình phân bào có ý nghĩa thuận lợi cho sự phân li của NST.

⇒ Đáp án: B

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 27 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON