ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập Thảo luận 1 trang 216 SGK Lịch sử 12 Bài 26

Bài tập Thảo luận 1 trang 216 SGK Lịch sử 12 Bài 26

Nêu nhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch Nhà nước 5 năm: 1986 - 1990, 1991 - 1995, 1996 - 2000.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Các kế hoạch 5 năm

Nhiệm vụ và mục tiêu
Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1986 - 1990 Cần tập trung sức người, sức của thực hiện bằng được nhiệm vụ, mục tiêu của ba chương trình kinh tế lớn: lương thực, thưc phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.
Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1991 - 1995

- Đẩy lùi và kiểm soát được lạm phát; ổn định và phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất xã hội.

- Ổn định và từng bước cải thiện đời sống của nhân dân; bắt đầu có tích lũy từ nội bộ kinh tế

Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1996 - 2000

- Đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần…

- Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả nhanh và bền vững đi đôi với giải quyết những vấn đề bức xúc về xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

 

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 1 trang 216 SGK Lịch sử 12 Bài 26 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1