RANDOM
VIDEO

Bài tập 2 trang 216 SGK Lịch sử 12

Giải bài 2 tr 216 sách GK Sử lớp 12

Hãy nêu những khó khăn và yếu kém về kinh tế-xã hội của nước ta sau 15 năm (1986-2000) thực hiện đường lối đổi mới.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết câu 2

 
 
 • Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, năng suất lao động, hiệu quả cà sức cạnh tranh thấp.
 • Một số vấn đề văn hóa-xã hội bức xúc và gay gắt, chậm được giải quyết.
 • Tình trạng tham nhũng chưa được khắc phục triệt để.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 216 SGK Lịch sử 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Phương Anh

  Câu 10: Nhận xét nào dưới đây là đúng nhất đối với công cuộc đổi mới đất nước của Đảng và Nhà nước ta trước những biến động của tình hình thế giới?

  A. Phản ánh đúng yêu cầu của thực tiễn lịch sử nửa cuối những năm 80 của thế kỉ XX.

  B. Thúc đẩy mối quan hệ giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế với các nước ASEAN.

  C. Đáp ứng yêu cầu chung trong quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực.

  D. Phù hợp với xu thế hòa hoãn Đông – Tây trong quan hệ quốc tế.

  Câu 11: Đường lối đổi mới của Đảng ta năm 1986 dựa trên nguyên lý nào?

  A. Chủ nghĩa Mác - Lênin.

  B. Chủ nghĩa Mác - Ăngghen - Lênin.

  C. Tư tưởng Hồ Chí Minh.

  D. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Câu 12: Một trong những bài học kinh nghiệm mà Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng trong công cuộc đổi mới đất nước là

  A. kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới.

  B. tôn trọng quy luật phát triển khách quan của lịch sử.

  C. nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức, tư tưởng của Đảng.

  D. tư tưởng lấy dân làm gốc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

  Câu 13: Đại hội VI được Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá như thế nào?

  A. Khắc phục khủng hoảng và tìm mọi cách đưa đất nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa.

  B. Chuẩn bị những tiền đề cần thiết để Đảng ta đưa ra đường lối đổi mới.

  C. Đã thực sự mở ra một bước ngoặt trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

  D. Tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển mới công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

  Câu 14: Điểm khác về đường lối đổi mới của Việt Nam, Trung Quốc so với đường lối đổi mới của Liên Xô?

  A. Đều do sự lãnh đạo của Đảng.

  B. Đa nguyên, đa đảng chính trị.

  C. Do đảng khởi xướng và lãnh đạo.

  D. Đổi mới toàn diện và đồng bộ.

  . Câu 15: Bản chất của đường lối đổi mới về chính trị của Đảng tại Đại hội VI (12/1986) là

  A. đổi mới về đường lối lãnh đạo và tổ chức của Đảng.

  B. đổi mới về tổ chức, cán bộ, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị.

  C. đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân.

  D. thực hiện đoàn kết dân tộc.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)