ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 139 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 5 trang 139 SBT Lịch Sử 12

Thời cơ và thách thức khi Việt Nam gia nhập ASEAN là gì?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

* Cơ hội:

- Nền kinh tế Việt Nam được hội nhập với nền kinh tế trong khu vực

- Tạo điều kiện để nền kinh tế nước ta thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực.

- Tiếp thu những thành tựu về khoa học kĩ thuật tiên tiến nhất của thế giới để phát triển kinh tế.

- Có điều kiện tiếp thu, học hỏi trình độ quản lí của các nước trong khu vực.

- Có điều kiện thuận lợi để giao lưu về văn hóa, giáo dục, khoa học – kĩ thuật, y tế, thể thao với các nước trong khu vực.

* Thách thức:

- Nếu không tận dụng cơ hội để phát triển thì nền kinh tế nước ta có nguy cơ tụt hậu với các nước trong khu vực.

- Sự cạnh tranh quyết liệt giữa nước ta với các nước trong khu vực.

- Hội nhập dễ bị “hòa tan”, đánh mất bản sắc và truyền thống của dân tộc.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 139 SBT Lịch Sử 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Phương Anh

  Câu 10: Nhận xét nào dưới đây là đúng nhất đối với công cuộc đổi mới đất nước của Đảng và Nhà nước ta trước những biến động của tình hình thế giới?

  A. Phản ánh đúng yêu cầu của thực tiễn lịch sử nửa cuối những năm 80 của thế kỉ XX.

  B. Thúc đẩy mối quan hệ giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế với các nước ASEAN.

  C. Đáp ứng yêu cầu chung trong quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực.

  D. Phù hợp với xu thế hòa hoãn Đông – Tây trong quan hệ quốc tế.

  Câu 11: Đường lối đổi mới của Đảng ta năm 1986 dựa trên nguyên lý nào?

  A. Chủ nghĩa Mác - Lênin.

  B. Chủ nghĩa Mác - Ăngghen - Lênin.

  C. Tư tưởng Hồ Chí Minh.

  D. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Câu 12: Một trong những bài học kinh nghiệm mà Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng trong công cuộc đổi mới đất nước là

  A. kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới.

  B. tôn trọng quy luật phát triển khách quan của lịch sử.

  C. nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức, tư tưởng của Đảng.

  D. tư tưởng lấy dân làm gốc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

  Câu 13: Đại hội VI được Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá như thế nào?

  A. Khắc phục khủng hoảng và tìm mọi cách đưa đất nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa.

  B. Chuẩn bị những tiền đề cần thiết để Đảng ta đưa ra đường lối đổi mới.

  C. Đã thực sự mở ra một bước ngoặt trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

  D. Tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển mới công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

  Câu 14: Điểm khác về đường lối đổi mới của Việt Nam, Trung Quốc so với đường lối đổi mới của Liên Xô?

  A. Đều do sự lãnh đạo của Đảng.

  B. Đa nguyên, đa đảng chính trị.

  C. Do đảng khởi xướng và lãnh đạo.

  D. Đổi mới toàn diện và đồng bộ.

  . Câu 15: Bản chất của đường lối đổi mới về chính trị của Đảng tại Đại hội VI (12/1986) là

  A. đổi mới về đường lối lãnh đạo và tổ chức của Đảng.

  B. đổi mới về tổ chức, cán bộ, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị.

  C. đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân.

  D. thực hiện đoàn kết dân tộc.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Lê Vĩnh Hưng
  Văn kiện nào được thông qua trong Đại hội III của Đảng (9-1960
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • thuythuy
  1 trong những thành tựu việt nam đạt được trong 5 năm 1986-1990 của công cuộc đổi mới là gì? A hoàn thành hiện đại hoá đất nước B hoàn thành công nghiệp hoá đất nước C xuất khẩu gạo đứng thứ 1 thế giới D Dàng tiêu dùng dồi dào hơn trước
  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • thuythuy
  1 trong những thành tựu việt nam đạt được trong 5 năm 1986-1990 của công cuộc đổi mới là gì? A hoàn thành hiện đại hoá đất nước B hoàn thành công nghiệp hoá đất nước C xuất khẩu gạo đứng thứ 1 thế giới D Dàng tiêu dùng dồi dào hơn trước
  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • thanh duy

  Cách mạng miền Nam sau kháng chiến chống Pháp (1954) chuyển sang hình thức đấu tranh nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1