YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.4 trang 136 SBT Lịch Sử 12

Bài tập 1.4 trang 136 SBT Lịch Sử 12

Đường lối đổi mới của Đảng diễn ra trong lĩnh vực kinh tế - xã hội là

A. Đổi mới toàn diện và đồng bộ, đổi mới kinh tế gắn liền với đổi mới xã hội, trọng tâm là đổi mới về kinh tế.

B. Đổi mới toàn diện và đồng bộ, đổi mới chính trị gắn liền với đổi mới tư tưởng, trọng tâm là đổi mới về chính trị.

C. Đổi mới toàn diện và đồng bộ, đổi mới kinh tế gắn liền với đổi mới chính trị, trọng tâm là đổi mới về chính trị.

D. Đổi mới toàn diện và đồng bộ, đổi mới kinh tế gắn liền với đổi mới chính trị, trọng tâm là đổi mới về kinh tế

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.4

Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ, từ kinh tế chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hóa. Đổi mới kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế.

Chọn D

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.4 trang 136 SBT Lịch Sử 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON