YOMEDIA
UREKA

Bài tập 27.4 trang 33 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 27.4 tr 33 SBT Hóa học 9

Viết phương trình hóa học biểu diễn những chuyển đổi hóa học sau:

a) C → CO2 →  CaCO3 →  CaO →  Ca(OH)2 →  Ca(HCO3)2

b) Fe2O→  Fe →  FeCl3 →  Fe(OH)3 →  Fe2O3

Fe →  FeCl→  Fe(OH)2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.4

Phương trình háo học:

a)

(1) C + O2 to→ CO2

(2) CO+ Ca(OH)→ CaCO3 + H2O

(3) CaCO3 → CaO + CO2

(4) CaO + H2O → Ca(OH)2

(5) Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2

b)

(1) Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O

(2) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

(3) FeCl+ 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3

(4) 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

(5) Fe + HCl → FeCl2 + H2

(6) FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)+ 2NaCl

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.4 trang 33 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON