Bài tập 1 trang 133 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 tr 133 sách GK Hóa lớp 9

Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các chất hữu cơ có công thức phân tử sau: C3H8; C3H6; C3H4?

Gợi ý trả lời bài 1

\(C_{3}H_{8} \ \ \begin{matrix} H \ \ \ \ H \ \ \ \ \ H \\ ^| \ \ \ \ \ ^| \ \ \ \ \ ^| \\ H - C - C - C - H \\ ^| \ \ \ \ \ ^| \ \ \ \ \ ^| \\ H \ \ \ \ H \ \ \ \ \ H \end{matrix} \xrightarrow[ \ ]{ \ thu \ gon \ } CH_{3} - CH_{2} - CH_{3}\)

\(\\ C_{3}H_{6} \ \ \ \begin{matrix} H \ \ \ \ \ \ \ \ \ H \ \ \ \ \ \ \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \ \ \ \ \ \ \\ C=C-C-H \\ ^| \ \ \ \ \ \ ^| \ \ \ \ \ ^| \ \ \ \ \ \ \\ H \ \ \ \ H \ \ \ \ H \ \ \ \ \ \ \end{matrix} \xrightarrow[ \ ]{ \ thu \ gon \ } CH_{2}=CH-CH_{3}\)

\(C_{3}H_{4} \ \ H-C\equiv \begin{matrix} H \\ ^| \\ C-C-H \\ ^| \\ H \end{matrix} \xrightarrow[ \ ]{ \ thu \ gon \ } CH\equiv C - CH_{3}\)

C3Hcó 1 công thức: CH– CH– CH3

C3H6 có 2 công thức: propilen CH2=CH–CH3

và xiclopropan

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 133 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ