Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 42 Luyện tập chương 4 Hiđrocacbon và Nhiên liệu

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 42 về Luyện tập chương 4 Hiđrocacbon và Nhiên liệu online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

  • A. Etilen  
  • B. Metan
  • C. Benzen
  • D. Axetilen
  • A. Metan
  • B. Benzen
  • C. Etilen
  • D. Axetilen
  • A. Dầu mỏ nặng hơn nước nên chìm dưới nước.
  • B. Dầu mỏ không tan trong nước.
  • C. Dầu mỏ tan nhiều trong nước.
  • D. Nhiệt độ sôi của dầu mỏ là 1000C
  • A. CH4 , C2H4
  • B. C2H2, C2H4
  • C. C6H6, C2H4
  • D. CH4 , C2H2
 • Câu 5:

  Công thức cấu tạo đầy đủ của C3H8

  • A. CH3 – CH2 – CH3
  • B. CH3 = CH2 – CH3
  • C. CH3 – CH2  CH3
  • D. CH3 = CH2  CH3
 • Câu 6:

  Dung dịch nào sau đây được dùng để phân biệt hai chất khí CH4 và C2H4

  • A. Dung dịch KOH
  • B. Dung dịch BaCl2
  • C. Dung dịch Brom
  • D. Dung dịch HCl
 • Câu 7:

  Biết 0,01 mol hidrocacbon A làm mất màu vừa đủ 100ml dung dịch brom 0,1M. Vậy A là hidrocacbon nào trong số các chất sau đây.

  • A. CH4.
  • B. C2H2.
  • C. C2H4.
  • D. C6H6.
 • Câu 8:

  Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8g khí CO2 và 5,4g H2O. Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?

  • A. C và N
  • B. C và O
  • C. O và H
  • D. C và H