AMBIENT

Bài tập 17.2 trang 23 SBT Hóa học 8

Bài tập 17.2 trang 23 SBT Hóa học 8

Trong một phản ứng hóa học, chất phản ứng và sản phẩm phải chứa cùng:

A. Số nguyên tử trong mỗi chất   

B. Số nguyên tố tạo ra chất

C. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố 

D. Số phân tử của mỗi chất

Khẳng định nào là đúng (A,B, C hay D)?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.2

Trong một phản ứng hóa học, chất phản ứng và sản phẩm phải chứa cùng số nguyên tử của mỗi nguyên tố.

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.2 trang 23 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thị Thanh

  Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O vànặng hơn phân tử hiđro 47 lần.

  a/ Tính phân tửkhối của hợp chất?

  b/ Tính nguyên tửkhối của X vàcho biết tên, kíhiệu của X, số proton của X, hoá trị củaX

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  câu 1: Để chỉ hai phân tử oxi ta viết:
  a. 2O2 b. 2O c. 4O2 d. 4O

  câu 2: Oxit của một nguyên tố có hóa trị V chứa 43,67% nguyên tố đó. Tìm nguyên tử khối của nguyên tố đó, và cho biết đó là nguyên tố nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Đề cương

  1: Tính hóa trị

  A) KMnO4 ; B) CuO

  C) H2O

  2: Cần bằng phương trình hóa học

  A) Na + O2 ----> Na2O

  B) P2O5 + H2O ----> H3​PO4

  ​3: Tại sao khi tắt đèn cồn cần đậy nắp ?

  Giúp với m.n ơi !!!!!!!!! Mai Kt 1 tiết r.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  Một hợp chất A tạo nên từ nguyên tố B (hóa trị I) với nguyên tố Oxi. Biết Oxi chiếm 25,81%.
  a) Tìm PTK của hợp chất A?
  b) Cho biết tên nguyên tố B và cho viết CTHH của hợp chất A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  tìm CTHH của hợp chất biết khi phân tích hợp chất đó kết quả hidro chiếm 1 phần về khối lượng, oxi chiếm 8 phần về khối lượng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  Tính khối lượng của Cu có trong 64g CuSO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  Câu 1:

  a) Lập công thức hóa học của các hợp chất hai nguyên tố sau: Ca và O, Al và Cl.

  b) Tính khối lượng mol của các chất sau: H2O, Al2O3, Mg3(PO4)2, Ca(OH)2.

  Câu 2: Xác định số prôton trong hạt nhân nguyên tử, số electron ở lớp vỏ nguyên tử, số lớp electron và số lớp electron lớp ngoài cùng của nguyên tử photpho.

  Đề kiểm tra Hóa học 8

  Câu 3: Một kim loại M tạo muối sunfat có dang M2(SO4)3. Hãy xác định công thức muói nitrat của kim loại M.

  Câu 4: Tổng số hạt trong nguyên tử của một nguyên tố hóa học là 40; trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12. Xác định số nơtron trong nguyên tử trên.

  Câu 5: Tính hóa trị của nguyên tố Mn, S, Fe, Cu, N trong mỗi công thức hóa học sau: CuCl, Fe2(SO4)3, Cu(NO3)2, NO2, FeCl2, N2O3, MnSO4, SO3, H2S. (Chỉ tính từng bước cho một công thức, còn các công thức sau chỉ ghi kết quả).

  Câu 6: Nêu ý nghĩa của các công thức hóa học sau:

  a) Fe2(SO4)3 b) O3 c) CuSO4

  Câu 7: Lập công thức hóa học, tính phân tử khối của những hợp chất tạo bởi (công thức đầu gji đủ các bước, các công thức sau chỉ ghi kết quả):

  a) Nguyên tố sắt(III) với nguyên tố Cl (I); nhóm SO4 (II); nhóm NO3 (I); nhóm PO4 (III); nhóm OH (I).

  b) Nguyên tố S (II) với nguyên tố H; nguyên tố S (IV) với nguyên tố O; nguyên tố S (VI) với nguyên tố O.

  c) Biết:

  - Hợp chất giữa nguyên tố X với nhóm SO4 là X2(SO4)3.

  - Hợp chất giữa nguyên tố Y với nguyên tố H là H3Y.

  Hãy xác định công thức hóa học giữa X và Y (không tính phân tử khối).

  Câu 8: Biết số proton trong hạt nhân của oxi là 8, kali là 19, clo là 17, silic là 14, canxi 20, nhôm là 13, lưu huỳnh là 16. Phân tử nào sau đây có số electron nhiều nhất?

  A. SiO2

  B. Al2O3

  C. CaCl2

  D. KCl

  Câu 9: Biết 1đvC = 1,66.10-24 gam. Nguyên tử (Z) nặng 5,312.10-23 gam. Xác định tên và kí hiệu của nguyên tố (Z).

  Câu 10: Hãy biểu diễn các ý sau:

  a) Bốn nguyên tử nhôm

  b) Mười phân tử clo

  c) Bảy nguyên tử oxi

  d) Chín phân tử muối ăn (NaCl)

  Câu 11: Tính hóa trị của các nguyên tố gạch chân trong các công thức hóa học sau: AlCl3, CuSO4, N2O5, NO2, Fe(OH)3, SO2, Fe(NO3)2.

  Câu 12: Một hợp chất (X) có tỉ lệ về khối lượng các nguyên tố là: mMg : mC : mO = 2 : 1 : 4, biết MX = 84 đvC. Xác định hóa trị của Mg trong hợp chất (X) vừa lập.

  Câu 13: Biết 1/4 nguyển tử (X) nặng bằng 1/2 nguyên tử silic. Hãy tìm tên và kí hiệu của nguyên tố (X).

  Câu 14 : Một hợp chất (X) có chứa 94,118% lưu huỳnh và còn lại là hidro. Xác định tỉ lệ số nguyên tử S và H trong phân tử hợp chất (X).

  Câu 15 : Hãy cho biết số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố sau : O ( Z=8) , N ( Z=14 ) , K ( Z=19 ) , P ( Z=15 ).

  Câu 16 : Hãy tính phân tử khối của các hợp chất sau : Al2O3 ; Al2(SO4)3 ; Fe(NO3)3 ; Na3PO4 ; Ca(H2PO4)2 ; Ba3(PO4)2 ; ZnSO4 ; AgCl ; NaBr.

  Câu 17: Electron trong nguyên tử hidro chuyển động xung quanh hạt nhân bên trong một khối cầu có bán kính lớn hơn bán kính hạt nhân là 10000 lần. Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 6cm thì bán kính khối cầu tức là bán kính nguyên tử sẽ là bao nhiêu mét?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  a) Tính số mol phân tử \(CO_2\) cần lấy để có \(1,5.10^{23}\) phân tử \(CO_2\). Phải lấy bao nhiêu lít \(CO_2\) ở đktc để có số phân tử \(CO_2\) trên.

  b) Có bao nhiêu nguyên tử chứa trong 6,3 gam axit nitric.

  HELP ME !

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  Kim loại M có hoá trị III. Hãy viết công thức:
  a)Bazơ của M.
  b) Muối của M với gốc axit \(CO_3\),gốc axit \(NO_3\)
  c)Phân biệt 3 gói bột trắng điphôtpho pentaoxit, Can xioxit, Natri cloruarua bằng phương pháp hoá học

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  Phân loại và gọi tên các hợp chất sau: SO2. HNO3. K2SO4. Fe(OH)3. ZNCl2. H2SO4. NaOH. P205

  Mn giúp e vs. Sắp thi r mà e bị mất hết căn bản. Chả bt j để mà lm nữa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  Hoà tan 3.6g một kim loại (chưa rõ hoá trị) vào HCl sau phản ứng thu được 3.36l h2 xđ kim loại đó

  Giải cách nào dễ hỉu nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  nguyên tố R tạo thành hợp chất khí với hidro có công thức hóa học chung là RH4 . Trong hợp chất có hóa trị cao nhất với oxi thì chiếm 72,73% khối lượng.

  a) hãy xác định tên nguyên tố R.

  b) viết CTHH các hợp chất của nguyên tố R với oxi và hidro

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  lập PTHH của p.ư sau

  1/ Ba(OH)2 + Fe(SO4)3 -> BaSO4 + Fe(OH)3

  2/ FeCl3 + KI -> FeCl2 + KCl + I2

  3/ Fe + HNO3 -> Fe(NO3)3 + H2O + NO

  4/ Cr + O2 -> Cr2O3

  5/ H2S + SO2 -> S + H2O

  6/ CO2 + H2O -> C6H12O6 + O2

  7/ C4H10 + O2 -> CO2 + H2O

  8/ R + O2 -> RxOy

  9/ Fe + Cl2 -> FeCln

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  tính khối lượng bằng gam của :

  k=39 đvc cu=64 đvc ca=40 đvc zn=65 đvc

  so sánh nguyên tử ca nặng hay nhẹ hơn nguyên tử zn bao nhiêu lần

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  Cho 10g canxi cacbonat vào dung dịch axit clohidric (canxi cacbonat tác dụng với axit clohidrit tạo thành canxi clorua, nước và khí cacbonic thoát ra khỏi dung dịch) thì khối lượng dung dịch tăng thêm 6,6 g và tạo thành 1,8g nước. Lập phương rình hóa học và tính khối lượng axit clohidrit đã phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>