ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 17 Bài luyện tập 3

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 17 về Bài luyện tập 3 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Khi đốt nóng đường thì ta thấy xuất hiện cacbon và nước 
  • B. Thủy tinh  nóng chảy được thổi thành bình cầu
  • C. Trộn bột ( Fe ) với bột (S), ta được hỗn hợp 2 chất với nhau.
  • D. Hòa muối ăn với nước ta được hỗn hợp nước đường.
  • A. Lưu huỳnh cháy tạo ra khí sunfurơ
  • B. Cồn để trong lọ bị bay hơi
  • C. Than cháy tạo ra khí cacbon đioxit
  • D. Đường cháy thành than.
   
   
  • A. Nến chảy lỏng thấm vào bấc.
  • B. Nến chảy lỏng chuyển thành hơi nến.
  • C. Hơi nến cháy trong không khí tạo ra khí cacbon đioxit và hơi nước.
  • D. Cả ba quá trình trên.
  • A. Ý 1 đúng, ý 2 sai.
  • B. Ý 1 sai,  ý 2 đúng.
  • C. Cả hai ý đều đúng và ý 1 giải thích cho ý 2.
  • D. Cả hai ý đều sai.
  • A. 2,24g
  • B. 22,4g 
  • C. 11,2g
  • D. 1,12g.
 • Câu 6:

  Chọn phương trình đúng khi nói về khí nito và khí hidro

  • A. N+ 3H2 → NH3
  • B. N+ H2 → NH3
  • C. N2 + 3H2 → 2NH3
  • D. N2 + H2 → 2NH3
 • Câu 7:

  Chọn đáp án đúng

  Trong phản ứng hóa học, hạt vi mô nào được bảo toàn

  • A. Hạt phân tử
  • B. Hạt nguyên tử
  • C. Cả 2 loại hạt
  • D. Không có hạt nào
 • Câu 8:

  Cho 3 g sắt cháy trong không khí sinh ra 5,04 sắt (II) oxit. Tính m của oxi

  • A. 2,4 g
  • B. 2,04 g
  • C. 2,1 g
  • D. 2,24 g
 • Câu 9:

  Hệ số của Al trong phản ứng sau là

  Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
 • Câu 10:

  Chọn hệ số thích hợp và công thức hóa học của chất còn thiếu

  CuO + ? HCl → CuCl2 + ?

  • A. H2O và 1:2:1:1
  • B. H2 và 1:1:1:1
  • C. H2O và 1:2:1:2
  • D. O2 và 1:1:1:1
 

 

 

YOMEDIA
1=>1