YOMEDIA
UREKA

Bài tập 5 trang 20 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 20 sách GK Hóa lớp 11

Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:

a) Fe2(SO4)3 + NaOH

b) NH4Cl + AgNO3

c) NaF + HCl

d) MgCl2 + KNO3

e) FeS (r) + HCl

g) HClO + KOH

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Phương trình phân tứ và ion xảy ra trong dung dịch:

a) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO4

2Fe3+ + 3SO42- + 6Na+ + 6OH- → 2Fe(OH)3+ 6Na+ + 3SO42-

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3

b) NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl↓

NH4 + Cl- + Ag+ + NO3- → NH4+ + NO3- + AgCl↓

Cl- + Ag+ → AgCl↓

c) NaF + HCl → NaCl + HF↑

Na+ + F- + H+ + Cl- → Na+ + Cl- + HF↑

F- + H+ → HF↑

d) Không có phản ứng xảy ra

e) FeS(r) + 2HCl → FeCl2 + H2S ↑

FeS(r) + 2H+ + 2Cl→ Fe2+ + 2Cl+ H2S↑

FeS(r) + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

g) HClO + KOH → KClO + H2O

HClO + K+ + OH- → K+ + CIO- + H2O

HClO + OH- →  ClO- + H2O.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 20 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF