ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19.1 trang 26 SBT Hóa học 11

Bài tập 19.1 trang 26 SBT Hóa học 11

Cacbon phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

A. Na2O, NaOH, HCl

B. Al, HNO3 đặc, AgNO3

C. Ba(OH)2, Na2CO3, CaCO3

D. NH4Cl, KOH, AgNO3

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.1

 
 

Cacbon phản ứng với Al, HNO3 đặc, KClO   

⇒ Chọn B.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.1 trang 26 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1