ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19.5 trang 27 SBT Hóa học 11

Bài tập 19.5 trang 27 SBT Hóa học 11

Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau:

SiO2 (1)→ Si (2)→ Na2SiO2 (3), (4)↔ H2SiO3 (5)→ SiO2 (6)→ CaSiO3

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.5

 
 

Các phản ứng hóa học:

(1) SiO2 + 2Mg to→ Si + 2MgO

(2) Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

(3) Na2SiO3 + CO2 + H2 → Na2CO3 + H2SiO3

(4) H2SiO3 + 2NaOH → Na2SiO3 + 2H2O

(5) H2SiO3 to→ SiO2 + H2O

(6) SiO2 + CaO to→ CaSiO3

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.5 trang 27 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1