ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 34 Sinh trưởng ở thực vật

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Làm tăng kích thước chiều dài của cây
  • B. Diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh
  • C. Diễn ra cả ở cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm
  • D. Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần
  • A. Do mô phân sinh bên của cây thân thảo tạo ra
  • B. Do mô phân sinh bên của cây Một lá mầm tạo ra
  • C. Do mô phân sinh bên của cây thân gỗ tạo ra
  • D. Do mô phân sinh lóng của cây tạo ra
   
   
  • A.

   Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây Một lá mầm

  • B. Mô phân sinh bên có ở thân cây Một lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây Hai lá mầm
  • C. Mô phân sinh bên có ở thân cây Hai lá mầm, còn mô phân sinh nóng có ở thân cây Một lá mầm
  • D. Mô phân sinh bên và mô phân sinh nóng có ở thân cây Hai lá mầm
  • A. Làm tăng kích thước chiều dài của cây.
  • B. Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần.
  • C. Diễn ra cả ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm. 
  • D. Diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh.
  • A. Gỗ nằm phía ngoài còn mạch rây nằm phía trong tầng sinh mạch.
  • B. Gỗ và mạch rây nằm phía trong tầng sinh mạch.
  • C. Gỗ nằm phía trong còn mạch rây nằm phía ngoài tầng sinh mạch. 
  • D. Gỗ và mạch rây nằm phía ngoài tầng sinh mạch.
  • A. Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây một lá mầm.
  • B. Mô phân sinh bên có ở thân cây một lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây hai lá mầm.
  • C. Mô phân sinh bên có ở thân cây hai lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây một lá mầm. 
  • D. Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây hai lá mầm.
  • A. Cả hai đều nằm phía ngoài tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm phía trong còn gỗ sơ cấp nằm phía ngoài.
  • B. Cả hai đều nằm phía ngoài tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm phía ngoài còn gỗ sơ cấp nằm phía trong.
  • C. Cả hai đều nằm phía trong tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm phía ngoài còn gỗ sơ cấp nằm phía trong. 
  • D. Cả hai đều nằm phía trong tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm phía trong còn gỗ sơ cấp nằm phía ngoài.
  • A. Vỏ → Biểu bì → Mạch rây sơ cấp → Tâng sinh mạch → Gỗ sơ cấp → Tuỷ. 
  • B. Biểu bì → Vỏ → Mạch rây sơ cấp → Tầng sinh mạch → Gỗ sơ cấp → Tuỷ. 
  • C. Biểu bì → Vỏ → Gỗ sơ cấp → Tầng sinh mạch → Mạch rây sơ cấp → Tuỷ.   
  • D. Biểu bì → Vỏ → Tầng sinh mạch → Mạch rây sơ cấp → Gỗ sơ cấp → Tuỷ. 
  • A. Sự sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.
  • B. Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động phân hoá của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm.
  • C. Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ chỉ có ở cây cây hai lá mầm. 
  • D. Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ chỉ có ở cây cây một lá mầm.
  • A. Làm tăng kích thước chiều ngang của cây.
  • B. Diễn ra chủ yếu ở cây một lá mầm và hạn chế ở cây hai lá mầm
  • C. Diễn ra hoạt động của tầng sinh mạch. 
  • D. Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần (vỏ).
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)