YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 36 Phát triển ở thực vật có hoa

ATNETWORK

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A.

     B. thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối bằng nhau trong ngày

  • B. Thời gian chiếu sáng trong một ngày
  • C. Tương quan độ dài ban ngày và ban đêm
  • D. ương quan độ dài ban ngày và ban đêm trong một mùa
  • A. Chồi nách 
  • B.
  • C. Rễ
  • D. Đỉnh thân
  • A. 15
  • B. 13
  • C. 12
  • D. 14
  • A. Làm cho hạt nảy mầm, khí khổng mở, ức chế hoa nở.
  • B. Làm cho hạt nảy mầm, hoa nở, khí khổng mở.
  • C. Làm cho hạt nảy mầm, hoa nở, khí khổng đóng. 
  • D. Làm cho hạt nảy mầm, kìm hãm hoa nở và khí khổng mở.
  • A. Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 8 giờ.
  • B. Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 10 giờ.
  • C. Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 12 giờ. 
  • D. Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 14 giờ.
  • A. Thược dược, đậu tương, vừng, gai dầu, mía.
  • B. Cà chua, lạc, đậu, ngô, hướng dương.
  • C. Thanh long, cà tím, cà phê ngô, hướng dương. 
  • D. Hành, cà rốt, rau diếp, sen cạn, củ cải đường.
  • A. Sắc tố cảm nhận quang chu kì và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là prôtêin và chứa các hạt cần ánh sáng để nảy mầm.
  • B. Sắc tố cảm nhận quang chu kì và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là phi prôtêin và chứa các hạt cần ánh sáng để nảy mầm.
  • C. Sắc tố cảm nhận quang chu kì và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là prôtêin và chứa các lá cần ánh sáng để quang hợp. 
  • D. Sắc tố cảm nhận quang chu kì nhưng không cảm nhận ánh sáng, có bản chất là prôtêin và chứa các hạt cần ánh sáng để nảy mầm.
  • A. Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện qua hai quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể.
  • B. Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện ở ba quá trình không liên quan với nhau: sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể.
  • C.  Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện ở ba quá trình liên quan với nhau là sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể. 
  • D. Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện qua hai quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể.
  • A. Hai dạng chuyển hoá lẫn nhau dưới sự tác động của ánh sáng.
  • B. Hai dạng không chuyển hoá lẫn nhau đưới sự tác động của ánh sáng.
  • C. Chỉ dạng Pd chuyển hoá sang dạng Pdx  dưới sự tác động của ánh sáng. 
  • D. Chỉ dạng Pdx chuyển hoá sang dạng Pd dưới sự tác động của ánh sáng.
  • A. Cây ra hoa ở ngày dài vào mùa mưa và ở ngày ngắn vào mùa khô.
  • B. Cây ra hoa ở cả ngày dài và ngày ngắn.
  • C. Cây ra hoa ở ngày dài vào mùa lạnh và ở ngày ngắn vào mùa nóng. 
  • D. Cây ra hoa ở ngày ngắn vào mùa lạnh và ở ngày đài vào mùa nóng.
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON