YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém
  • B. Các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển.
  • C. Người bé nhỏ hoặc khổng lồ.  
  • D. Các đặc điểm sinh dục nam kém phát triển.
  • A. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực.
  • B. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể.
  • C. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái. 
  • D. Kích thích chuyển hoá ở tế bào sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể.
  • A. Tuyến giáp.
  • B. Buồng trứng.
  • C.  Tuyến yên.
  • D. Tinh hoàn.
  • A. Tinh hoàn
  • B. Tuyến giáp
  • C. Tuyến yên  
  • D. Buồng trứng
  • A. Tuyến giáp.
  • B. Tuyến yên.
  • C. Tinh hoàn. 
  • D. Buồng trứng.
  • A. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể.
  • B. Kích thích chuyển hoá ở tế bào sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể.
  • C. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực. 
  • D. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái.
  • A. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể.
  • B. Kích thích chuyển hoá ở tế bào và sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể.
  • C. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực. 
  • D. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái.
  • A. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực.
  • B. Kích thích chuyển hoá ở tế bào và sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể.
  • C. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể. 
  • D. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái.
  • A. Các đặc điểm sinh dục phụ nam kém phát triển.
  • B. Các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển.
  • C. Người bé nhỏ hoặc khổng lồ. 
  • D. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém.
  • A. EFSH.
  • B. LH.
  • C. HCG. 
  • D. Prôgestêron.
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF