YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém
  • B. Các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển.
  • C. Người bé nhỏ hoặc khổng lồ.  
  • D. Các đặc điểm sinh dục nam kém phát triển.
 • Câu 2:

  Ơstrôgen có vai trò: 

  • A. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực.
  • B. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể.
  • C. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái. 
  • D. Kích thích chuyển hoá ở tế bào sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể.
 • Câu 3:

  Ơstrôgen được sinh ra ở: 

  • A. Tuyến giáp.
  • B. Buồng trứng.
  • C.  Tuyến yên.
  • D. Tinh hoàn.
 • Câu 4:

  Hoocmôn sinh trưởng (GH) được sản sinh ra ở: 

  • A. Tinh hoàn
  • B. Tuyến giáp
  • C. Tuyến yên  
  • D. Buồng trứng
 • Câu 5:

  Tirôxin được sản sinh ra ở: 

  • A. Tuyến giáp.
  • B. Tuyến yên.
  • C. Tinh hoàn. 
  • D. Buồng trứng.
 • Câu 6:

  Tirôxin có tác dụng: 

  • A. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể.
  • B. Kích thích chuyển hoá ở tế bào sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể.
  • C. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực. 
  • D. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái.
 • Câu 7:

  Hoocmôn sinh trưởng có vai trò: 

  • A. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể.
  • B. Kích thích chuyển hoá ở tế bào và sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể.
  • C. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực. 
  • D. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái.
 • Câu 8:

  Testostêrôn có vai trò: 

  • A. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực.
  • B. Kích thích chuyển hoá ở tế bào và sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể.
  • C. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể. 
  • D. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái.
 • Câu 9:

  Hậu quả đối với trẻ em khi thiếu tirôxin là: 

  • A. Các đặc điểm sinh dục phụ nam kém phát triển.
  • B. Các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển.
  • C. Người bé nhỏ hoặc khổng lồ. 
  • D. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém.
 • Câu 10:

  Thể vàng sản sinh ra hoocmôn: 

  • A. EFSH.
  • B. LH.
  • C. HCG. 
  • D. Prôgestêron.

 

YOMEDIA