ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Sinh trưởng ở thực vật - Sinh học 11

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (148 câu):

 • Hiếu Cá Sấu Cách đây 4 tháng

  đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp

  21/05/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Đơn Linh Cách đây 5 tháng
  Phân biệt giữa sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp

  08/05/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  4 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đơn Linh Cách đây 5 tháng
  Phân biệt giữa sinh trưởng thứ cấp và sinh trưởng sơ cấp

  08/05/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hữu Nghĩa Cách đây 5 tháng

  1 -  gỗ lõi

  2 -  tầng phân sinh bên

  3 -  gỗ dác

  4 -  mạch rây thứ cấp

  5 -  bần

  6 -  tầng sinh bần

  Phương án trả lời đúng là:

  A. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6S

  B. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5S, 6S

  C. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5S, 6Đ

  D. 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6S

   

  05/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Hải Cách đây 5 tháng

  a. Lá Non b. Mắt c. Tầng phát sinh

  d. Lóng e.  Mô phân sinh đỉnh

  Phương án trả lời đúng là

  A. 1c, 2e, 3a, 4b, 5d         B. 1c, 2a, 3e, 4b, 5d

  C. 1e, 2c, 3a, 4b, 5d         D. 1b, 2e, 3a, 4c, 5d

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ban Mai Cách đây 5 tháng

  A. do mô phân sinh bên của cây thân thảo tạo ra

  B. do mô phân sinh bên của cây thân gỗ tạo ra

  C. do mô phân sinh bên của cây Một lá mầm tạo ra

  D. do mô phân sinh lóng của cây tạo ra

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu trang Cách đây 5 tháng

  Cho các nhận định sau:

  ⦁ sinh trưởng thứ cấp làm tăng bề dày(đường kính)  của cây do hoạt động của mô phân sinh bên ( tầng phát sinh)  gây nên,  còn sinh trưởng  sơ cấp làm tăng chiều dài của cây do mô phân sinh đỉnh thân  và mô phân sinh đỉnh rễ phân chia tạo nên

  ⦁ sinh trưởng thứ cấp làm tăng chiều dài của cây do hoạt động của mô phân sinh đỉnh (tầng phát sinh)  gây nên, còn sinh trưởng sơ cấp  làm tăng bề dày của cây do mô phân sinh đỉnh thân và mô phân sinh đỉnh rễ phân chia tạo nên

  ⦁ sinh trưởng thứ cấp làm tăng bề dày của cây do hoạt động của mô phân sinh đỉnh gây nên,  còn sinh trưởng sơ cấp làm tăng chiều dài của cây do mô phân sinh đỉnh thân và mô phân sinh đỉnh rễ phân chia tạo nên

  ⦁ Sinh trưởng thứ cấp làm tăng bề dày của cây do hoạt động của mô phân sinh đỉnh gây nên,  còn sinh trưởng sơ cấp làm tăng chiều dài của cây do mô phân sinh bên phân chia tạo nên

  ⦁ sinh trưởng sơ cấp ở thân non và sinh trưởng thứ cấp ở thân trưởng thành

  ⦁ sinh trưởng sơ cấp xảy ra ở thực vật Một và Mai lá mầm,  sinh trưởng thứ cấp xảy ra chủ yếu ở thực vật Hai lá mầm

  A. (2), (3) và (4)

  B. (1), (2) và (4)

  C. (3), (4) và (6)

  D. (1), (5) và (6)

   

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trieu Tien Cách đây 5 tháng

  Xét  các đặc điểm sau:

  ⦁ làm tăng kích thước chiều ngang của cây

  ⦁ diễn ra chủ yếu ở cây Một lá mầm và hạn chế ở cây Hai lá mầm

  ⦁ diễn ra hoạt động của tầng sinh mạch

  ⦁ diễn ra hoạt động của tầng sinh bần (vỏ)

  ⦁ chỉ làm tăng chiều dài của dây

  A. (1) và (4)        

  B. (2) và (5)

  C. (1), (3) và (5)        

  D. (2), (3) và (5)

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Văn Duyệt Cách đây 5 tháng

  A.  làm tăng kích thước chiều dài của cây

  B. diễn ra hoạt động của tầng sinh bần

  C. diễn ra cả ở cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm

  D. diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh

  05/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thành Tính Cách đây 7 tháng

  A. tầng sinh bần.                 B. mạch rây sơ cấp.           C. tầng sinh mạch.              D. mạch rây thứ cấp.

  02/03/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quang Thanh Tú Cách đây 7 tháng

  a. Quá trình tăng lên về số lượng tế bào

  b. Quá trình tăng lên về khối lượng tế bào

  c. Sự nguyên phân của các tế bào mô phân sinh

  d. Sự giảm phân của các tế bào mô phân sinh

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hồng Tiến Cách đây 7 tháng

  a. nhóm các tế bào thực vật chưa phân hoá

  b. duy trì được khả năng nguyên phân trong suốt đời sống của cây

  c. có khả năng sinh trưởng và phát triển

  d. Cả A và B

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoang Vu Cách đây 7 tháng

  1. Đỉnh rễ 4. Chồi đỉnh

  2. Thân 5. Hoa

  3. Chồi nách 6. Lá

  a. (1), (2) và (3)

  b. (2), (3) và (4)

  c. (3), (4) và (5)

  d. (2), (5) và (6)

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trung Phung Cách đây 7 tháng

  a. Làm tăng kích thước chiều ngang của cây

  b. Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần

  c. Diễn ra cả ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm

  d. Diễn ra hoạt động của mô phân sinh bên

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuyet Anh Cách đây 7 tháng

  a. Cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm đều có sinh trưởng thứ cấp và sinh trưởng sơ cấp

  b. Ngọn cây Một lá mầm có sinh trưởng thứ cấp, thân cây Hai lá mầm có sinh trưởng sơ cấp.

  c. Sinh trưởng sơ cấp gặp ở cây Một lá mầm và phần thân non của cây hai lá mầm.

  d. Cây Một lá mầm có sinh trưởng thứ cấp còn cây Hai lá mầm có sinh trưởng sơ cấp.

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Thánh Tông Cách đây 7 tháng

  1. Đỉnh rễ 4. Chồi đỉnh

  2. Thân 5. Hoa

  3. Chồi nách 6. Lá

  a. (1), (2) và (3)

  b. (2), (3) và (4)

  c. (3), (4) và (5)

  d. (2), (5) và (6)

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bi do Cách đây 7 tháng

  a. mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây Một lá mầm

  b. mô phân sinh bên có ở thân cây Một lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây Hai lá mầm

  c. mô phân sinh bên có ở thân cây Hai lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây Một lá mầm

  d. mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây Hai lá mầm

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dell dell Cách đây 7 tháng

  a. mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh bên →  mô phân sinh đỉnh rễ

  b. mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh bên→  mô phân sinh lóng→ mô phân sinh đỉnh rễ

  c. mô phân sinh đỉnh ngọn  →  mô phân sinh đỉnh rễ

  d. mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh đỉnh rễ → mô phân sinh bên

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Thanh Cách đây 7 tháng

  a. Là quá trình biến đổi về chất lượng các cấu trúc và chức năng sinh hóa của tế bào làm cây ra hoa, kết quả, tạo hạt

  b. Là quá trình tăng lên về số lượng tế bào

  c. Là quá trình tăng lên về khối lượng tế bào

  d. Là quá trình cây phân chia lớn lên

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 7 tháng

  a. Làm tăng kích thước chiều dài của cây

  b. Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần

  c. Diễn ra cả ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm

  d. Diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hữu Trí Cách đây 7 tháng

  a. mô phân sinh đỉnh

  b. mô phân sinh bên

  c. tùy từng loài

  d. ngẫu nhiên

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tấn Vũ Cách đây 7 tháng

  a. Làm tăng kích thước chiều ngang của cây.

  b. Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần.

  c. Diễn ra cả ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm.

  d. Diễn ra hoạt động của mô phân sinh bên.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lê Tín Cách đây 7 tháng

  a. Cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm đều có sinh trưởng thứ cấp và sinh trưởng sơ cấp

  b. Ngọn cây Một lá mầm có sinh trưởng thứ cấp, thân cây Hai lá mầm có sinh trưởng sơ cấp

  c. Sinh trưởng sơ cấp gặp ở cây Một lá mầm và phần thân non của cây hai lá mầm

  d. Cây Một lá mầm có sinh trưởng thứ cấp còn cây Hai lá mầm có sinh trưởng sơ cấp

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cam Ngan Cách đây 7 tháng

  a. Gỗ nằm phía ngoài còn mạch rây nằm trong tầng sinh mạch

  b. Gỗ và mạch rây nằm trong tầng sinh mạch

  c. Gỗ nằm phía trong còn mạch rây nằm phía ngoài tầng sinh mạch

  d. Gỗ và mạch rây nằm phía ngoài tầng sinh mạch

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Minh Thắng Cách đây 7 tháng

  a. Tầng sinh bần

  b. Mạch rây sơ cấp

  c. Tầng sinh mạch

  d. Mạch rây thứ cấp

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)