AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Este X mạch hở có công thức phân tử C5H8O4. Xà phòng hóa hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH, thu được hai chất hữu cơ Y, Z. Biết Y tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam và Z có khả năng tráng bạc. Phát biểu nào sau đây sai?

  • A. Đốt cháy 1 mol Z thu được 0,5 mol CO2. 
  • B. X có hai công thức cấu tạo phù hợp.
  • C. nZ = 2nY. 
  • D. X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Z có tráng bạc nên Z là HCOONa

  → X là (HCOO)2C3H6

  Y hòa tan được Cu(OH)2 nên Y là HOCH2-CHOH-CH3

  → Phát biểu D sai

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>