AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ , thu được glixerol và m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X càn vừa đủ 7,75 mol O2 và thu được 5,5 mol CO2. Mặt khác, a mol X tác dụng tối đa với 0,2 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là

  • A. 97,6. 
  • B. 82,4. 
  • C. 88,6. 
  • D. 80,6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  BTNT(O): 6nX + 2nO = 2nCO2 + nH2O → nH2O = 6a + 4,5

  Độ không no của X là k = 3 + 0,2/a

  nX = (nH2O - nCO2 )/(1-k)

  → a = (6a + 4,5 -5,5)/(1-3-0,2/a)

  → a = 0,1

  BTKL: mX = mCO2 + mH2O - mO2 = 85,8

  nC3H5(OH)3 = a = 0,3

  BTKL: mX + mNaOH = m muối + mC3H5(Oh)3

  → m muối = 88,6 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>