RANDOM
 • Câu hỏi:

  When we got home, dinner __________, so we had a drink first.

  • A. was preparing
  • B. had been prepared
  • C. was being prepared
  • D. was prepared

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA