ADMICRO
VIDEO
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 5 to 16.

  Câu hỏi:

  We should participate in the movement _____ to conserve the natural environment.

  • A. to organize
  • B. organized
  • C. organizing
  • D. which organized

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Mệnh đề quan hệ rút gọn dạng bị động, lược bỏ Đại từ quan hệ và động từ chia về PII. 

  Câu đầy đủ là: We should participate in the movement which is organized to conserve the natural environment. 

  Dịch: Chúng ta nên tham gia vào những cuộc vận động được tổ chức nhằm bảo vệ môi trường tự nhiên.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29706

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON