ADMICRO
VIDEO
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions from 26 to 28.

  Câu hỏi:

  It was careless of you to leave the windows open last night.

  • A. You shouldn’t leave the windows open last night.
  • B. You are so careless that you left the windows open last night.
  • C. You shouldn’t have left the windows open last night.
  • D. You might have been careless because you left the windows open last night.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Cậu đã thật bất cẩn khi đã để các cửa sổ mở vào đêm hôm qua. 

  = Cậu lẽ ra đã không nên để các cửa sổ mở vào đêm hôm qua. 

  Cấu trúc: It tobe adj of sbd to V: Ai đó như thế nào khi đã làm gì. 

  S should have PII: ai đó đáng lẽ ra nên làm gì trong quá khứ, nhưng thực tế đã không làm. 

  Các đáp án còn lại không hợp nghĩa: 

  A. Cậu không nên để các cửa sổ mở vào tối qua

  B. Cậu bất cẩn đến nỗi cậu đã để các cửa sổ mở vào tối qua. 

  Cấu trúc: S tobe so adj that S V O: ai đó quá như thế nào đễn nỗi mà. 

  D. Cậu có lẽ đã không cẩn thận vì cậu đã để các cửa sổ mở vào tối qua. 

  S migh have PII: có lẽ đã- chỉ một tiên đoán trong quá khứ nhưng không có cơ sở.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29727

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF