ADMICRO
VIDEO
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to each of the following exchanges from 47 to 48.

  Câu hỏi:

  Jane:  “Would you rather have coffee or orange juice?” 

  Susan: “______”.

  • A. I like both
  • B. I have either
  • C. Either, please
  • D. I’d rather to have coffee

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Jane: “Cậu muốn cà phê hay nước cam?”. 

  Susan: “1 trong 2, cảm ơn”. 

  Chú ý: “please” được dùng ở cuối câu để thể hiện tính lịch sự

  Các đáp án còn lại không phù hợp do không thể hiện được tính lịch sự: 

  A. Tôi thích cả 2. 

  B. Tôi có 1 trong 2. 

  D. Tôi muốn có cà phê.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29748

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON