AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Với dung môi là H2O thì chất nào sau đây không phải là chất điện li?

  • A. CH3COONa.
  • B. Na2SO4.
  • C. HCl.
  • D. C6H12O6 (glucozơ).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chất không điện li là C6H12O6 (glucozơ), ngoài ra có este, xeton, andehit.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>