AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho \(\overrightarrow a  = 3\overrightarrow i  - 4\overrightarrow j \) và \(\overrightarrow b  = \overrightarrow i  - \overrightarrow j .\) Chọn mệnh đề sai.

  • A. \(\overrightarrow a  = (3; - 4)\)
  • B. \(\overrightarrow b  = (1; - 1)\)
  • C. \(\overrightarrow a  - \overrightarrow b  = \left( {2; - 3} \right)\)
  • D. \(2\overrightarrow b  = \left( {2\overrightarrow i ; - 2\overrightarrow j } \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có:

  \(\overrightarrow a  = 3\overrightarrow i  - 4\overrightarrow j  \Rightarrow \overrightarrow a  = (3;4)\) nên A đúng.

  \(\overrightarrow b  = \overrightarrow i  - \overrightarrow j  \Rightarrow \overrightarrow b  = (1; - 1)\)nên B đúng.

  \(\overrightarrow a  - \overrightarrow b  = \left( {2; - 3} \right)\) nên C đúng.

  \(2\overrightarrow b  = \left( {2;2} \right)\) nên D sai.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA