AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đồ thị hàm số \(y = ax + b\) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ x=3 và đi qua điểm M(-2;4). Giá trị a, b là:

  • A. \(a =  - \frac{4}{5};b = \frac{{12}}{5}.\)
  • B. \(a =  - \frac{4}{5};b =  - \frac{{12}}{5}.\)
  • C. \(a = \frac{4}{5};b =  - \frac{{12}}{5}.\)
  • D. \(a = \frac{4}{5};b = \frac{{12}}{5}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ \(x = 3 \Leftrightarrow 3a + b = 0.\)

  Đồ thị hàm số đi qua điểm \(M( - 2;4) \Leftrightarrow  - 2a + b = 4.\)

  Ta có hệ: \(\left\{ \begin{array}{l}3a + b = 0\\ - 2a + b = 4\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a =  - \frac{4}{5}\\b = \frac{{12}}{5}\end{array} \right.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>