• Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng \(d':x + 3y - 4 = 0\). Hỏi phép vị tự tâm \(O(0;0)\) tỉ số \(k=2\) biến đường thẳng  nào sau đây thành đường thẳng d'.

  • A. \(d:x + 3y + 2 = 0.\)
  • B. \(d:x + 3y - 8 = 0.\)
  • C. \(d:x + 3y - 2 = 0.\)
  • D. \(d:x + 3y + 8 = 0.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC