• Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng \(d:\,\frac{{x - 1}}{1} = \frac{{y - 1}}{2} = \frac{{z - 2}}{{ - 1}}\) và mặt phẳng \(\left( P \right):\,2x + y + 2z - 1 = 0\). Gọi d' là hình chiếu của đường thẳng d lên mặt phẳng (P), vectơ chỉ phương của đường thẳng d' là

  • A. \(\overrightarrow {{u_3}} =\left( {5;\, - 16;\, - 13} \right)\)
  • B. \(\overrightarrow {{u_2}}= \left( {5;\, - 4;\, - 3} \right)\)
  • C. \(\overrightarrow {{u_4}}=\left( {5;\,16;\,13} \right)\)
  • D. \(\overrightarrow {{u_1}} =\left( {5;\,16;\, - 13} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC