AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thủy phân hoàn toàn 50,75 gam peptit X thu được 22,25 gam alanin và 37,5 gam glyxin. X thuộc loại:

  • A. tetrapeptit. 
  • B. tripeptit. 
  • C. đipeptit. 
  • D. pentapeptit.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  nAla = 0,25 mol; nGly = 0,5 mol
  ⇒ X có dạng [Ala-(Gly)2]n
  ⇒ X có thể là tripepit, hexapeptit... (3n) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA