AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các chất và ion nào sau: ClH3N-CH2-COOH; (H2N)2C2H3-COONa;  H2N-C3H5(COOH)2;  H2N-CH2-COOH,   C2H3COONH3-CH3; H2N-C2H4-COOH. Hãy cho biết có bao nhiêu chất hoặc ion có tính chất lưỡng tính. 

  • A. 2.
  • B. 3.
  • C. 4.
  • D. 5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>